HNI BASE

DATESTOCKACTIONENTRYSLTARGETREMARKS  POINT 
1-Nov-18AXISBANKBUY585580595TARGET MET10
2-Nov-18TVSMOTORSBUY550545560TARGET MET10
5-Nov-18TATASTEELBUY575570585TARGET MET10
9-Nov-18AXISBANKBUY610605620TARGET MET10
16-Nov-18TATASTEELSELL585590575SL HIT-5
19-Nov-18AXISBANKBUY615620625SL HIT-5
22-Nov-18CIPLASELL520525510BOOK @ 5128
26-Nov-18TATASTEELSELL535540525TARGET MET10
28-Nov-18CIPLASELL520525510BOOK @ 5155
30-Nov-18TATASTEELBUY530525540BOOK @ 5355
TOTAL58
DATESTOCKACTIONENTRYSLTARGETREMARKS  POINT 
1-Oct-18AXISBANKSELL610615600TARGET MET10
4-Oct-18CIPLASELL650655640TARGET MET10
5-Oct-18SUNPHARMABUY605600615SL HIT-5
8-Oct-18AXISBANKSELL570575560TARGET MET10
10-Oct-18SUNPHARMABUY615610625SL HIT-5
11-Oct-18ZEELBUY460455470TARGET MET10
15-Oct-18TATASTEELSELL575580565BOOK @ 5687
17-Oct-18AXISBANKSELL580585570TARGET MET10
19-Oct-18TVS MOTORSSELL530535520TARGET MET10
22-Oct-18SUNPHARMABUY610605620SL HIT-5
23-Oct-18AXISBANKBUY565560575BOOK @ 5705
26-Oct-18AXISBANKSELL560565550TARGET MET10
29-Oct-18ADANIPORTSBUY305300315TARGET MET10
30-Oct-18ZEELBUY435430445TARGET MET10
TOTAL87